Luminori võistlus „Uhkusega siin!“

1. „Uhkusega siin!“ võistluse (edaspidi võistlus) korraldaja on AS Luminor Bank (registrikood 11315936, asukoht Liivalaia 45, 10145, Tallinn, Harju maakond) (edaspidi: võistluse korraldaja).

2. Võistluse korra kehtestab võistluse korraldaja vastavalt käesolevatele tingimustele (edaspidi: tingimused). Tingimuste järgimine on kõigile võistlejatele kohustuslik. Tingimused on kättesaadavad veebilehel www.uhkusegasiin.ee.

3. Võistluse asukoht: Eesti Vabariik.

4. Võistlus algab 8. novembril 2019 ja lõpeb 2. detsembril 2019. Võistlusele registreerimine kestab alates 8. novembrist kella 00:00-st kuni 1. detsembri 2019 kella 23:59-ni.

5. Võistluse teema: Uhkusega siin!

6. Võistluse kord:

6.1. Kampaaniast saavad osa võtta kõik vähemalt 18-aastased Eesti Vabariigis resideeruvad isikud (edaspidi: võistleja). Kampaanias ei saa osaleda võistluse korraldaja Luminor Bank AS ja võistlusega seotud kolmandate osapoolte töötajad ja pereliikmed.

6.2. Võistlejal peab osalemiseks olema aktiivne Instagrami konto, mis on avalik, mitte privaatne. See tähendab, et igaüks peab saama näha Instagrami kasutaja kontot ja sinna üles laaditud pilte.

6.3. Võistleja peab võistlusel osalemiseks oma Instagrami kontole laadima üles pildi millestki sellisest, mille üle ta uhke on. See võib olla mõni inimene, saavutus, sündmus, lemmikloom vms, isegi riik, kus võistleja elab. Teema tõlgendamine on võistleja teha. Kõik võistlusel osalevad pildid peavad olema avalikult kättesaadavad kuni võistluse lõpuni, see tähendab kuni võitja kindlakstegemise ja auhinna üleandmiseni,

6.4. Võistlusel osalemiseks peab üleslaaditud pildile olema lisatud teemaviited #uhkusegasiin ja #luminor

6.5. Kõik pildid, millel on pildi alla lisatud teemaviited #uhkusegasiin ja #luminor, laetakse automaatselt üles veebilehele www.uhkusegasiin.ee.

6.6. Kui võistleja kustutab pildi või pildi alla lisatud teemaviited oma Instagrami kontolt või muudab oma konto privaatseks kampaania ajal, siis automaatselt kustub pilt ka www.uhkusegasiin.ee lehelt ja ei osale võistlusel.

6.7. Iga võistleja võib oma Instagrami kontole laadida ja teemaviidetega märgistada piiramatul arvul pilte. Ühe võistleja poolt lisatud pildid peavad olema erinevad.

6.8. Pildid peavad olema kvaliteetsed. Uduseid, häguseid ja ebaselgeid pilte võistlusel osalemiseks vastu ei võeta. Pildid peavad sobima võistluse teemaga, need ei või sisaldada solvavat sisu.

6.9. Võistleja peab tagama, et üles laetud pilt ei riku kolmandate isikute autoriõigusi, ja hankima kõik vajalikud kinnitused, load või litsentsid intellektuaalomandi kasutamiseks võistlusel osalemisel.

6.10. Vastavate teemaviidetega pildi üleslaadimisega kinnitab võistleja, et ta:

6.10.1. soovib osaleda võistlusel ning järgib võistluse tingimusi;

6.10.2. nõustub, et võistluse korraldaja kasutab tema isikuandmeid võistluse haldamise, võitja loosimise, auhinna üleandmise ja sellega seonduvatel eesmärkidel.

6.10.3. on saanud kõik vajalikud kolmandate isikute nõusolekud pildi üles laadimiseks ja võistlusele esitamiseks, seal hulgas pildil olevate kolmandate isikute isikuandmete töötlemiseks;

6.10.4. nõustub, et võistlusel osalev pilt laetakse automaatselt üles lehele www.uhkusegasiin.ee;

6.10.5. nõustub, et võistluse korraldaja võib võistlusel osalevat pilti avaldada enda veebilehel ning sotsiaalmeedia lehel.

6.11. Võistluse korraldaja kannab iga üles laaditud nõuetele vastava ning teemaviiteid #uhkusegasiin ja #luminor sisaldava pildi eest 0,10 eurot võistluse korraldaja poolt selleks otstarbeks avatud pangakontole. Kampaania auhinna algsummaks on 500 eurot. Kogutud rahasummat on võimalik näha lehel www.uhkusegasiin.ee.

6.12. Kui võistlusel osalev pilt või selle all olevad teemaviited võistluse kestel kustutatakse või muudetakse pilt privaatseks, siis antud pilt eemaldatakse võistluselt ning selle eest võidetavat rahasummat ei suurendata.

6.13. Mida rohkem pilte osaleb võistlusel, seda suurem on rahasumma, mis kantakse võistluse lõpus võistluse korraldaja poolt selleks otstarbeks avatud pangakontole.

7. Võistluse võitja kindlakstegemine:

7.1. Võitja loosimine toimub 2. detsembril 2019.a. kell 12:00. Õnnelik võitja loositakse kõigi osalejate seast, kes on teemaviidetega märgistanud oma isiklikke pilte enda isiklikul Instagrami kontol. Võitja nimi avaldatakse veebilehel www.uhkusegasiin.ee.

7.2. Võitjale kantakse üle rahasumma, mis on teemaviidetega märgistatud piltide eest võistluse lõppemise hetkeks kogunenud. Summa kantakse võitjale üle vaid siis, kui võidupilt on võistleja Instagrami kontol ülekande tegemise hetkel jätkuvalt avalikult ligipääsetav. Võitja avalikustatakse Luminor_EE Instagramilehel ja kampaanilehel. Võistluse korraldaja vastutab tulumaksu tasumise eest võidetud auhinnaraha pealt.

7.3. Võitjat teavitatakse võidust isiklikult tema Instagrami konto kaudu privaatsõnumi saatmise teel. Võitja peab suutma tõendada, et Instagrami konto, kuhu võistluse võitnud pilt üles laeti, kuulub talle.

7.4. Auhinnaraha kantakse võitja pangakontole üle hiljemalt 16. detsembriks 2019. Võidusumma saamise eelduseks on võitjal pangakonto olemasolu, selle puudumisel loositakse uus võitja.

8. Võistluse korraldaja ei vastuta mis tahes kahjude eest, mis võivad võitjale auhinna kasutamisel tekkida.

9. Võistluse korraldaja ei pea võistleja saadud auhinda viimase taotlusel muu auhinna vastu välja vahetama ning ta ei ole kohustatud hüvitama auhinna väärtust sularahas.

10. Võistluse korraldajal on õigus säilitada võistleja isikuandmed ning kasutada neid kooskõlas kehtivate seadustega ka pärast võistluse lõppu. Võistleja, kes ei nõustu oma isikuandmete käsitlemisega või kes nõuab isikuandmete käsitlemise katkestada, kaotab õiguse võistlusel osalemiseks ja/või auhinna saamiseks.

11. Mis tahes muid auhinna väljamaksmisega seotud kulusid, mida ei ole tingimustes märgitud, näiteks transpordi- ja sideteenuste kulusid, võistluse korraldaja poolt ei kaeta.

12. Võistluse korraldajad ei vastuta osalejate võistlusest väljaarvamise ega auhinnaraha maksmata jätmise eest, kui see toimub võistluse korraldajatest mitteolenevatel põhjustel, sh juhul, kui võistleja ei järgi võistluse tingimusi, kui võistlejale on kolmandate isikute poolt esitatud võistluse kohta valet või ebatäpset teavet või kui võitjaga ei ole võimalik võistluse korraldajast mitteolenevatel põhjustel ühendust saada.

13. Võistluse korraldajal on õigus eemaldada võistluselt kõik võistlejad, kes võistluse korraldaja arvates ei vasta käesolevatele tingimustele.

14. Võistlejal on õigus loobuda võistlusel osalemisest, teavitades sellest võistluse korraldajat e-posti aadressil info@luminor.ee.

15. Kõik võistlusega seotud võistluse korraldaja ja võistlejate õigused ning kohustused on sätestatud käesolevates tingimustes. Kõigil tingimustes sätestamata juhtudel kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusandlust. Mis tahes vaidlused, vastuolud või nõuded, mis nendest tingimustest või nendega seoses tekkida võivad, lahendatakse Eesti Vabariigi kohtutes.

16. Reklaammaterjalides võistluse kohta saadaolev teave on avaldatud vaid informatiivsel eesmärgil ega ole tingimuste osaks.

17. Võistluse korraldaja jätab endale õiguse võistluse tingimusi ühepoolselt muuta või parandada, teavitades sellest veebilehel www.uhkusegasiin.ee.

18. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, samuti kampaaniareeglite olulise rikkumise või kuritarvitamise asjaolude ilmnemisel on võistluse korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja/või jätta auhind välja andmata, teavitades sellest koheselt veebilehel www.uhkusegasiin.ee.

19. Mis tahes küsimuste korral võistluse läbiviimise või auhinna kättesaamise kohta, sh pretensioonide esitamiseks pöörduda võistluse korraldaja poole e-posti teel aadressil info@luminor.ee.